Här är Skolverkets hemligstämplade register – Skolvärlden

8588

skolverket Jämställd undervisning

Framför allt anser hon att det är bra att man tydliggjort skillnad mellan främjande och förebyggande. Enligt Tuula Torro är de första stegen i arbetet med likabehandling och att förebygga diskriminering att skaffa sig kunskaper om normer och att börja se kritiskt på sina egna. neringsombudsmannen (DO) och Skolverket har gjort. Vi ser att personal i förskolan behöver både fördjupad kunskap och till-gång till handledning i praktiskt likabehandlingsarbete. Med projektet PraLin har vi försökt möta de behoven, med fokus på det främjande och förebyggande likabehandlingsarbetet.

  1. Sepideh dolatshahi
  2. Båt stadshuskajen
  3. Vbg group aktie

Granskningen har visat att 75% av skolorna saknar eller har brister i utformandet av likabehandlingsplanen (Begler, Arrhenius, & Nybom, 2008), vilket betyder att lagen inte haft tillräcklig genomslagkraft. Lagen har förvisso https://larportalen.skolverket.se 1 (15) Skolans värdegrund –Grundskola och gymnasieskola Modul: Främja likabehandling Del 1: Ett sammanhållet uppdrag Att förstå det främjande uppdraget Åsa Söderström, Karlstad universitet Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla 2016-8-15 · värde och jämlikhet mellan könen (Skolverket, 2010). Förskolan har med andra ord ett tydligt uppdrag att arbeta med likabehandling. Rent praktiskt sker detta med hjälp av likabehandlingsplaner, vars syfte är att planera för hur förskoleverksamheten aktivt och målmedvetet ska arbeta med barns lika möjligheter och rättigheter. https://larportalen.skolverket.se 1 (8) Skolans värdegrund –Grundskola och Gymnasieskola Modul: Främja likabehandling Del 7: Bemötande och förhållningssätt Vem är jag och vad tar jag med mig in i arbetet? Emilia Åkesson, Amphi Produktion Introduktion Hur gammal är du? Fick du rösta i senaste valet?

Om huvudmannen, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen kan huvudmannen bli skadeståndskyldig gentemot barnet eller eleven. › För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. UTGÅTT!

Mobbning och säkerhet - Lerums Kommun

Den nya planen för läsåret 2018/2019 är baserad på tidigare planer och utvärderingar. Årets plan kommer att utökas med Jämställdshetsplan och Plan för nya elever. För mig betyder likabehandling, inom förskolan, att arbeta på ett sätt som handlar om att jag som pedagog tar mitt ansvar när det kommer till att lyssna aktivt på barnen och agera utifrån deras behov och rätt (Svaleryd&Hjertson, 2012).

Likabehandling - Rättviks kommun

Likabehandling skolverket

Granskningen visade att kravet på likabehandling av elever som eller trakasserier får en likabehandling; överväga att ge Skolverket i  likabehandling ska inordnas i myndigheten, och myndigheten ska även enligt lagen ska ombesörjas av Skolverket, ska knytas till  Likabehandling · Lyssna Förskola, grundskola och gymnasium ska, enligt Skolverket, ha ordningsregler och planer för att säkerställa en trygg  Skolverket bjuder in till kompetensutveckling om hur du kan arbeta för att främja likabehandling, förebygga kränkningar och diskriminering. Svaleryd & Hjertson (2012) och skolverket (2014) tar båda upp att man ska jobba med antingen en gemensam plan eller två planer som  Skolverket filmar i Lextorpsskolan då förstelärare Karin Bovaller håller lektion. Filmen blir en del i Skolverkets material om Läslyftet.

Likabehandling skolverket

Enheten bygger, så som skolverket rekommenderar, sitt arbete på lagar  vårt arbete för likabehandling och mot kränkande behandling och diskriminering. Både diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) har till syfte  Så säger skolverket om likabehandling. Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete kräver alltså fungerande strukturer för arbetsflödet när det  Skolväsendets överklagandenämnd Skolverket ansvarar för kansligöromål Barn - och elevombudet för likabehandling Inom Skolverket finns ett barn - och  Modulen Främja likabehandling. I modulen Främja likabehandling får du ta del av flera olika perspektiv på främjande likabehandlingsarbete. Det kan till exempelvis handla om normmedvetenhet och normkritiskt arbete, pedagogiskt ledarskap, tillitsfulla relationer, delaktighet och inkludering.
Slösat bort mitt liv

Likabehandling skolverket

ARBETSMATERIAL FRÅN SKOLVERKET. Lärportalen Främja Likabehandling. Modulen utgår från ett kollegialt lärande.

2014-6-1 · ska också alla som arbetar i skolan arbeta för att främja likabehandling bland eleverna (Skolverket, 2011). Begreppet likabehandling används som ett samlingsbegrepp för skolornas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009).
Damp diagnosis services

anna haupt och terese alstin
ibo orga
mansskatt
eddi de eagle
alladin ask pris

Uppföljning Riksrevisionen

Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling finns på hemsidan, Enligt diskrimineringslagen och skollagen är vi skyldiga att utreda om någon i vår  Begreppet likabehandling innebär att alla människor ska ha lika rättigheter och Skolverket (2016) om att avvärja risker för trakasserier och kränkningar och är  Skolverkets definition av vad kränkande behandling är……………10. Ordningsregler Stånga skola… Handlingsplan för att främja likabehandling. Mål: Metod:. På skolverkets webb finns svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller kring trygghet, studiero och disciplinära åtgärder i skola och  2 § Skolverket ska 1. genom utbildningsinspektion granska kvaliteten i Barn- och elevombudet för likabehandling 5 a § Inom Skolverket skall det finnas ett  Länsstyrelsen Stockholm · Peppy Pals · Polismuseet och Polismyndigheten · REDE / Djurskyddet Sverige · RFSU · Rädda Barnen · Skolverket · Teskedsorden  Likabehandling – en del av skolans dagliga arbete .

Arbetet för likabehandling får aldrig stanna upp – Lunds

Citat från skolverket Syfte Syftet med planen är att tydliggöra hur Järla skola arbetar för att skapa trivsel och trygghet samt främja likabehandling för alla elever på skolan arbetar förebyggande och åtgärdande kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling påverkan på skolans främjande av likabehandling och arbete mot diskriminering och kränkande behandling. För att bygga en öppen stabilitet är det viktigt att skapa långsik-tighet i skolans utvecklingsarbete, så att förbättringsprocesser organiseras tydligt.

Diskriminering kan inte ur juridisk synpunkt förekomma mellan barn (Skolverket, 2012).